LOD-kummen for eneboligtomter er konstruert for å fordrøye takvann. Ved bruk av ristlokk kan også overvannet fra gårdsplassen fanges opp og tids forsinkes. Den videreførte vannmengden reguleres ved hjelp av et neddykket strupet utløp slik at det kommunale ledningsnettet ikke overbelastes. Om nødvendig kan også nødoverløpet strupes. Påslippet kan tilpasses de lokale kravene i hvert enkelt tilfelle. For utbyggerne blir det stadig mer utfordrende å få tillatelse til å slippe overvann ut på det kommunale nettet. Derfor gir LOD-kummen en god løsning på et høyaktuelt problem, knyttet til lokal overvannshåndtering.

LOD – Lokal overvannsdisponering

  • Innløpet «spyler» det strupede utløpet hver gang det regner.
  • Slamvolumet hindrer gjentetting av utløpet og partikler i å nå infiltrasjonsarealet.
  • Dyp infiltrasjonsløsning er lite utsatt for frost og redusert infiltrasjonskapasitet.
  • Påslippskravet overholdes ved å strupe diameteren på utløpet.
  • Kan også leveres med virvelkammer som mengeregulator.
  • Etterfølgende drensledning sørger for infiltrasjon av overvannet.

Produkttabell

Fordrøyningskum "LOD"
Varenummer Beskrivelse DN Høyde t Vekt Pris
mm mm  mm ca. kg kr.
18000506 LOD-kum DN 1600 x 1000 2005 17 652
Kumring med bunn 1600 1000 90
Kjerneboring 138
Pakning F910-AR - Standard SBR 110
Dykker "LOD" - Inn-/Utløpskonstruksjon 110
Innsetting dykker "LOD"
Videre kumoppbygning med kumtopp og evt. gategods selges separat.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter