Kvalitet

Rør og kummer i betong produseres av tørrbetong i helautomatiske støpemaskiner, og produktene avformes umiddelbart etter utstøping. Støpingen foregår under vibrering og trykk slik at betongen blir «flytende» og på den måten pakkes tett sammen i formen slik at en oppnår høy kvalitet i forhold til styrke, tetthet og bestandighet mot aggressiver.

Loe Rørprodukter AS produserer og leverer betongvarer som er produsert etter Basal Standard. Standarden bygger på generelle krav i Norske Standarder, utfylt med tilleggskrav fra Basal. Disse er basert på beregninger og typeprøving av produktene, samt krav til produksjonsoppfølging, dokumentasjon og merking. Alle våre rør og kummer som merkes ”BASAL” produseres i henhold til NS 3121 – Rør og rørdeler av betong eller NS 3139 – Kummer av betong.

Våre produkter produseres etter Basal Standard

Velger du rør og kummer av betong får du en sterk og solid løsning med innebygget styrke som gir en selvbærende konstruksjon.

Bestandighet og levetid

Bestandighet henger tett sammen med betongkvalitet og jo tettere betongen er, jo mindre utsatt er betongen for kjemisk og mekanisk slitasje. Økt forståelse, nytt og bedre komprimeringsutstyr og økt fokus på betongsammensetning har resultert i at dagens betongrør i svært liten grad er utsatt for korrosjon.

  • Betongens trykkfasthet er mer enn doblet siden 70-tallet og dagens trykkfasthet tilsvarer en sylinderfasthet B 60.
  • Basal Standard stiller krav om at samtlige produkter skal tilfredsstille bestandighetsklasse M 40.
  • V/C-tallet er en angivelse av vektforholdet mellom vann og sement og betongrørindustrien ligger i dag med et V/C tall på maks. 0,4. Et lavt V/C tall gir en sterkere og tettere betong.

Kontroll

Samtlige produsenter i Basal er underlagt streng intern kontroll samt 3. partskontroll av Kontrollrådet. Kontrollrådet som i mer enn 50 år drevet med sertifisering av blant annet betongvareprodusenter og produksjon av rør og kumelementer i betong gjennomfører kontroller og etterprøver at vi hele tiden følger opp produksjonen som forutsatt i standarden. Og ikke minst at dette er dokumentert på en tilfredsstillende måte.

Bruddlastprøving av rør

Loe Rørprodukter AS har siden 2008 utarbeidet sitt eget digitaliserte og nettbaserte ProduksjonsKontrollSystem (PKS) og ProduksjonsKontrollProgram (PKP)

Systemet er en integrert del av Loes kvalitetssystem.

Daglig måles og kontrolleres all produksjon av våre kontrollører. Tre av våre produksjonslinjer er oppsatt med automatisk tolking av spissmål. Automatisk tetthetskontroll med vann gjennomføres for alle ig falsrør fra DN 300 til og med DN 1200.  Alle data legges inn i PKP som automatisk behandler innlagte data og varsler alle kontroller som skal utføres i henhold til BASAL Standard, NS 3121 og NS 3139. Avvik som oppstår registreres i PKP og gir oss en unik mulighet til rask korrigering av vår produksjon. All historikk lagres slik at tidligere produksjonsfeil kan spores.

Tetthetsprøving av rør

Kontrollrådet har ved revisjoner/oppfølging av vårt produksjonskontrollsertifikat benyttet PKP og funnet det fullt ut tilfredsstillende i forhold til kravene i klasse C, NS 3121, 3139, og BASAL Standard. Loe Rørprodukter AS har eget laboratorium for test av vannabsorpsjon og sikteprøver. Vi har trykkpresse for bruddlastprøving av produktene, utstyr for tetthetsprøving med vakuum, samt jigg for testing/typegodkjenning av nye rør og kumskjøter.

Tetthetsprøving av kummer