Miljø står på dagsordenen hos Loe Rørprodukter

Etterspørselen etter miljødeklarasjoner rettet mot betongvarer til VA øker. Loe Rørprodukter tilbyr nå miljødeklarasjoner, såkalte EPD’er, som åpent oppsummerer miljøprofilen for våre produkter.

Loe jobber fremtidsrettet med sin miljøprofil og er fornøyd med å kunne tilby EPD’er til sine kunder.
Basal har sammen med Betongelementforeningen og Fabeko laget en EPD generator sammen med LCA.no AS. Det er denne som gjør det det mulig for Loe å dokumentere sin miljøpåvirkning med EPD miljødeklarasjoner.

Prosjektspesifikke deklarasjoner hvor helheten er viktig for miljøprofilen

Miljøprofilen til betongvareprodukter påvirkes av både prosessen frem til ferdig produkt, transport, installasjonsfasen og hele produktets levetid. LCA analysene bør absolutt gjøres prosjektspesifikke og Loe har muligheten til å utføre LCA analyser som belyser alle utslipp i forbindelse med rørinnstalasjonen. EPD generatoren en egen analysemodul som gjøre det mulig å sammenligne forskjellige betongresepter, transportalternativer og mulighetene ved å gjenbruke oppgravde masser på anlegget slik at en kan avdekke store utslagsgivende Co2 utslipp. På denne måten kan Loe sammen med entreprenørene optimalisere og sørge for at man utfører legging som gir et så lavt Co2 fotavtrykk som overhode mulig, tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Grove omfyllingsmasser – Bra for miljøet og smart for økonomien

Analysemodulen kan virkelig synliggjøre hvilke muligheter som ligger i å optimalisere installasjonsfasen. Betongprodukter har stor styrke og kan omfylles med grove og gjerne oppgravde stedlige masser. Andre produkter har strengere krav til omfyllingsmasser, som gjør det mindre egnet å gjenbruke oppgravde masser, og man må isteden benytte finere og dyrere fraksjoner som pukk fremstilt på pukkverk. Slike masser må i mange tilfeller også transporteres langt som medfører et økt utslipp som må med i beregningene. Bruk av grove masser gir økt bæreevne og muliggjør gjenbruk i større grad. Når vi i samarbeid med kunden ser på de prosjektspesifikke deklarasjonene for våre produkter ser vi at bruk av grove masser under installasjon gir stor miljøgevinst og god økonomi i prosjektetene.

Betongrør hvor leggeanvisningen følges: Omfylling med grove masser og lagvis komprimering.
Betongrør hvor leggeanvisningen ikke følges: Disse rørene kan omfylles med grovere fraksjoner. Anlegget kan spare penger og miljøet ved å benytte grove masser.

Ved legging av betongrør brukes Basal Leggeanvisning

Kortreiste betongprodukter fra Loe Rørprodukter AS

Loe Rørprodukter AS er en av Europas mest moderniserte og effektive produsenter av betongvarer til VA-bransjen. Vi er alltid i nærheten av anleggene med produksjonsanlegg i Hokksund, Vingrom, Trondheim, Verdal og Mosjøen. Vi er også privilegerte som har tilgang på kortreiste råmaterialer til våre produksjonssteder. Reseptoptimalisering er en kontinuerlig prosess hos Loe. En viktig del av dette er å holde bruken av sement nede på et forsvarlig minimum i våre produkter.

Våre ansatte i blanderiet og produksjonen jobber kontinuerlig med respetoptimalisering.

EPD generatoren er et viktig verktøy produksjonen når vi skal se hvor det er mulig å justere og optimalisere utslipp i produksjonsfasen av produktene.

Miljø står på dagsordenen, og vi jobber fremtidsrettet med vår miljøprofil.

Ved hjelp av EPD-generatoren har vi nå i samarbeid med kundene våre mulighet til å utvikle prosjektspesifikke miljødeklarasjoner.


Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Flere interessante artikler fra VA-forum rundt temaet miljødeklarasjoner


Loe Rørprodukter AS – Miljøpolicy

Loe-konsernets miljøpolicy angir bedriftenes retning mot miljøbevisst virksomhet og en bærekraftig fremtid.

Som en bærekraftig samfunnsaktør har Loe Rørprodukter AS fokus på miljøansvar ovenfor kunder, ansatte og samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling, søker vi kontinuerlig å utvikle prosesser, produkter og tjenester som senker vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte.

Loe skal sikre å inneha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, og det er utarbeidet et miljøprogram som kommuniseres og følges kontinuerlig opp på alle nivåer i bedriften.

Vi reviderer jevnlig vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og samfunnets krav til bedriftene. Vi jobber for å øke miljøbevisstheten til våre ansatte og samarbeidspartnere.