Miljø og bærekraft – Loe konsernets ESG-rapport

Loe Impact er Loe-konsernet sin bærekraftsrapport, en ikke-finansiell rapport som synliggjør bedriftens samfunnsansvar.

ESG-rapporten viser til selskapets ansvar innenfor miljø, det sosiale og forretningsstyring. ESG-rapportering er et verktøy som gir selskaper mulighet til å identifisere og styre risiko, evaluere og måle suksess, samtidig som de kan identifisere fremtidige utfordringer og muligheter.

Rapporten er basert på Global Reporting Initiative sin rapporteringsguide og FNs bærekraftsmål. Den er tilpasset våre aktiviteter og skal fungere som et rammeverk for hvordan Loe opererer og tar beslutninger. Rapporten beskriver konsernets bærekraftstrategi, og måler samtidig bedriftene på faste parametere.

Gjennom årlig utarbeidelse og oppdateringer av vår ESG-rapport skal vi jobbe systematisk med våre prinsipper og ambisjoner innenfor miljø-, samfunns- og selskapsstyring i årene fremover.

Viktige fokusområder:

  • sikring av tilstrekkelig intern miljøkompetanse
  • jevnlig revisjon av Loe sitt miljøprogram
  • økning av miljøbevisstheten til alle Loe sine ansatte og samarbeidspartnere

Direkte knyttet til vår produksjon er dette sentrale fokusområder:

  • kontinuerlig forbedring av betongresepter
  • reduksjon av avfall og utslipp
  • investeringer i topp moderne og effektivt produksjonsutstyr
  • fornybar energiproduksjon

Loe Impact og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.


Loe-konsernet har gjort en interessent- og vesentlighetsanalyse hvor vi har kartlagt våre interessegrupper og hva de setter som mest viktig å fokusere på innenfor vårt bærekraftsarbeid. Vår interessegruppe er ledelsen/ medarbeidere, eiere/ styret, kunder, leverandører, myndigheter, samarbeidspartnere, lokalsamfunn, konkurrenter, arkitekter, finansinstitusjoner og media. Etter denne vesentlighetsvurderingen har vi valgt å vektlegge 5 av FNs bærekraftsmål, som gir oss en ramme for vårt bærekraftsarbeids fremover.

Publiserte ESG-rapporter til Loe konsernet

Loe Impact 2022

Loe Impact 2023