Lamellutskiller – for oljeholdig overvann

Basal lamellutskiller skiller ut olje fra oljeholdig overvann fra veier, parkeringsplasser og lignende der kraftig regnskyll, varierende vannmengde og forurensninger vil forekomme. Lamellutskillerens renseeffekt avhenger av tilført vannmengde, mindre belastning gir bedre tilbakeholdelse. Basal Lamellutskiller er godkjent som klasse l og klasse ll oljeutskiller i henhold til NS-EN 858-1.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Lamellutskiller BASAL – FDV

Basal brosjyre – Lamelleutskiller

Funksjon

Utskilleren holder tilbake oljeforurensninger fra overvann (som stiger til overflaten) og tyngre partikler (som sedimenterer til bunnen). Tilbakeholdt olje og partikler holdes da adskilt fra vannstrømmen og det er derfor liten fare for oppvirvling og utskylling av tilbakeholdte olje/sedimenter ved store hydrauliske belastninger.
Lamellutskillerens effektivitet er omvendt proporsjonal med tilført vannmengde. Lav belastning gir best renseeffekt. Det anbefales at avløpsvannet passerer et sandfang før det tilføres lamellutskilleren.

Utskilleren holder tilbake både olje og sedimenterbare partikler, og er lite utsatt for gjentetting, selv om den tilføres betydelige mengder med partikulært materiale. For å unngå hyppig tømmefrekvens bør det plasseres et sandfang i forkant.

Lamellutskillerens effektivitet inndeles i 3 nivåer (A/B/C) avhengig av tilført vannmengde i liter per sekund:

A: Ved belastning lavere enn A vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse l utskiller i henhold til NS-EN 858-1

B: Ved belastning fra A til B vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp
tilsvarende en klasse ll utskiller i henhold til NS-EN 858-1

C: Største tillatte belastning som kan passere lamellutskilleren
(hydraulisk kapasitet).

For mer informasjon last ned egen brosjyre og FDV dokumentasjon

Produkttabell

Varenummer Beskrivelse Volum Volum DN OD Maks DN Innløpskote Utløpskote Pris
Kapasitet slamlager oljelager innløp/utløp Ik Uk
A/B/C liter liter mm mm  mm mm mm kr.
18000992* 10/20/200 750 700 1600 1380 300 1670 1650 På forespørsel
18000993* 20/35/400 750 700 1600 1780 400 1670 1650 På forespørsel
18000995* 25/50/600 700 750 2000 2220 500 1610 1590 På forespørsel
Bk bunnkote = 0 mm
* Bestillingsvare
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».