Loe Rørprodukter AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

I Loe Rørprodukter AS er vi opptatt av vårt miljøansvar og er stolte av å ha fått NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering.

Dette er en del av vårt kontinuerlige og langsiktige miljøarbeid forteller eier Lars Loe og fabrikksjef Bjørn Tore Ødegård. Med denne sertifiseringen dokumenterer vi at den jobben vi har gjort, den jobben vi gjør og vår framtidige innsats har et tydelig fremtidsrettet miljøfokus. Gjennom systematisk arbeid med miljøstyring av arbeidsprosesser og tydelig definerte målsetninger har vi nå lagt grunnlaget for å imøtekomme de økende kravene fra myndigheter og anleggsbransjen sier Lars Loe.

Lars Loe og fabrikksjef Bjørn Tore Ødegård med sertifikatet fra Kontrollrådet.

Etter gjennomført sertifiseringsprosess i regi av Kontrollrådet er Loe Rørprodukter AS med alle tilhørende avdelinger miljøsertifisert innen NS-EN ISO 14001:2015. Øvrige bedrifter knyttet til Loe-konsernet skal gjennomføre sertifisering fortløpende.

Samarbeidet med Kontrollrådet har vært konstruktivt og effektivt hele veien.

ISO 14001 sertifisering – et overordnet mål for alle bedrifter i Basal

Basal, som Loe er medlem av, har som overordnet mål å bidra til bærekraftig utvikling for betongvareprodusentene og har samtidig gjennom sin miljøpolicy fokus på å minimere klimafotavtrykket ved produksjon og installasjon av betongvarer. I felleskap jobber alle Basal-medlemsbedrifter med kontinuerlig forbedringer for produksjon og ressursbruk for å nå lavest mulig miljøpåvirkning. Dette innebærer også miljøsertifisering iht. NS-EN ISO 14001:2015, og Loe Rørprodukter AS har nå som en av de første medlemsbedriftene i Basal gått gjennom sertifiseringsprosessen .

Basal miljøpolicy

Ved fabrikken i Hokksund er det bl. a. etablert et nytt og oppdatert avfallssorteringsanlegg.

Veien videre

Etter sertifiseringen som dokumenterer vårt målrettete miljøarbeid starter nå den virkelige oppgaven med å gjennomføre kontinuerlige forbedringer slik standarden legger opp til.

Vi har derfor utarbeidet miljømål som er obligatorisk for hele virksomheten, og disse skal revideres og justeres jevnlig.

  • å redusere energiforbruk i produksjon og administrasjon
  • å redusere mengde restavfall med optimalisert kildesortering
  • å redusere vannforbruk ved bedre resirkulering av vaskevann fra rengjøring av produksjonsutstyr
  • utslippskontroll

Gjenbruk og ressursutnyttelse gjør vi i det fersk restbetong fra produksjon ikke blir til restavfall, men gjenbrukes til andre produkter . Herdet betong blir knust og kan gjenbrukes til blant annet fyllmasse i veianlegg.

Det vi gjør i våre prosjekter har stor betydning både for dagens samfunn og kommende generasjoner. Vår ambisjon er å minimere belastningen på miljøet, og vi arbeider på en rekke ulike måter for å nå dette målet.


Loe Rørprodukter AS – Miljøpolicy

Loe-konsernets Miljøpolicy angir bedriftenes retning mot miljøbevisst virksomhet og en bærekraftig fremtid.

Som en bærekraftig samfunnsaktør har Loe Rørprodukter AS fokus på miljøansvar ovenfor kunder, ansatte og samfunnet både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling søker vi kontinuerlig å utvikle prosesser, produkter og tjenester som senker vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte.

Loe skal sikre å inneha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, og det er utarbeidet et miljøprogram som kommuniseres og følges kontinuerlig opp på alle nivåer i bedriften.

Vi reviderer jevnlig vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og samfunnets krav til bedriftene. Vi jobber også for å øke miljøbevisstheten til våre ansatte og samarbeidspartnere.

Loe Rørprodukter AS har miljø i fokus. Vi jobber kontinuerlig med optimalisering av både prosesser og ressursutnyttelser for å redusere miljøpåvirkninger knyttet til produksjon og håndtering av våre produkter.

Sertifikat NS-EN 14001:2015