Store rørkulverter med DN2400 betongrør erstatter broer på rv. 41 i Nissedal.

Hovden Hytteservice utbedrer veistrekningen mellom Nes og Kyrkjebygda.

I Nissedal kommune på rv. 41 mellom Nes og Kyrkjebygda har Hovden Hytteservice i lengre tid hatt jobben med å utbedre veistrekningen for Statens vegvesen. Det er Skarpnes Rør AS som leverer betongvarene til Hovden Hytteservice. Betongvarene består hovedsakelig av sandfang, inntaksløsninger/bekkeinntak samt kummer og betongrør tilknyttet stikkrenner. Nye stikkrenner er det mange av og til disse går det med ca 1700 meter med rør. Vi besøkte anlegget, da Loe Rørprodukter har levert DN2400 IGT betongrør inn i prosjektet via Skarpnes Rør .

Denne kulverten var ferdig lagt da vi besøkte anlegget

Store rørkulverter

Det er 5 mindre broer på veistrekningen i prosjektet og 3 av disse erstattes med store rørkulverter. Det er altså dette DN2400 rørene benyttes til. Kulvertene etableres som to parallelle rørstrekk hvor det skal plassbygges natursteinsmurer som inntaksløsning. I kulverten skal det også legges ut naturlige masser som skal være mest mulig lik elvebunnen.

Bilder over og under viser en av stikkrennene hvor broen som skal fjernes fortsatt er i bruk. En del av rørene er her allerede lagt fra utløpet og opp til broen.

Det er ganske stor vannføring som entreprenøren må håndtere under arbeidet. Broen rives før rørleggingen kan fortsette.
Utløpet av den ene kulverten

Imponerende rørlegging

Vi ble tatt godt imot av Eivind Endrerud, arbeidsleder på anlegget og Yngve Breivegen, anleggsleder i Hovden Hytteservice.

Det er alt annet enn vanlig rørlegging de gjør, men de ga begge uttrykk for at rørleggingen etter forholdene går veldig bra. Det er alltid litt innkjøring, men nå ser vi at vi har kommet godt igang . Vi må ta hensyn til trafikkavvikling og legger derfor nok rør til av vi kan legge om veien over rørene for så å rive eksisterende bro. Når broen er revet fortsetter vi rørleggingen forklarte Yngve Breivegen.

Bildene over og under viser hvordan veien er lagt om over betongrørene mens rivingen av den gamle broen er igang.

Da vi besøkte anlegget var det stor vannføring og entreprenøren legger først ut et rørstrekk for så å lede vannet gjennom dette mens de fullfører det andre rørstrekket. Med et betydelig fall på ledningene, må rørleggerne også ta hensyn til dette. Bildene over viser også at på denne aktuelle kulverten har rørene oppstrøms blitt lagt først, slik at rørleggingen egentlig gjøres motsatt av det som er vanlig. Dette av praktiske årsaker for å få til trafikkavviklingen.

Vi har vært på mange anlegg og sett rørlegging, og vi må si at det var rett og slett imponerende arbeid som Hovden Hytteservice gjør med de store kulvertene på FV41. Vi retter en stor takk til Hovden Hytteservice for at vi fikk besøke anlegget.

Grove og kortreiste omfyllingsmasser

Grove omfyllingsmasser er benyttet slik leggeanvisningen legger opp til

Betongrør kan og bør omfylles med grove masser. Hovden hytteservice utnytter dette til det fulle slik leggeanvisningen legger opp til. Med lokal egenproduksjon av grove masser på anlegget bruker også entreprenøren så kortreiste masser som mulig. Det er bra for miljøet og gir god økonomi.

Betongvareprodusentene oppfordrer alle til å se hvordan man kan redusere installasjonskostnader ved å benytte grove omfyllingsmasser til ledningsanlegget. Dette gir besparelser i arbeidstid, transport, materialkostnader og er et godt valg for miljøet. Betongrør større enn DN 400 kan omfylles med grove og gjerne stedlige masser (Dmaks 120 mm) fra fundamentet og til topp beskyttelseslag (30 cm over topp rør).

Grove masser gir høyere kvalitet, og en mer stabil ledningsgrøft til en lavere kostnad.

Leggeanvisningen for betongrør

Basal leggeanvisning er vår veileder for legging av rør og kummer av betong.

Last ned

Montering og hjelpemiddel for montering av betongrør

Montering med 3-part løfte- og monteringsverktøy

Brukes for DN300 – DN1600 rør

Les mer …

Montering med jekketaljer

Kan brukes fra DN1400 – DN3000 rør hvor man benytter rørenes monteringsanker på siden av rørene

Les mer …

Montering med Pipelifter

Legging ved hjelp av gravemaskin og pipelifter. Kan brukes for DN400 – DN2000 rør

Les mer …