Varig tette og tørre igT-kummer i alle kumdimensjoner

Ved spesielt store krav til tetthet skal det benyttes igT-kum. Dette er de tetthetsprøvde betongkummene med innstøpt pakning i kumskjøten.

Loe er nå leveringsklare med igT-kummer i alle kumdimensjoner fra DN1000 helt opp til DN3000. Det er DN2400 dimensjonen som er det siste tilskuddet.

Bevisste byggherrer

Flere og flere byggherrer får øynene opp for igT-kummene. Med økt fokus på tetthet, kvalitet og levetid ser flere og flere etter de beste produktene på markedet. Oslo Kommune har i mange år hatt krav om igT kummer på sine anlegg. Andre kommuner , som Trondheim kommune, stiller krav til at det skal benyttes igT-kummer helt fra DN 1000 dimensjon på spesielt spillvanns og overvannskummer. Lillestrøm og Lørenskog kommuner benytter også igT-kummer på sine anlegg. For byggherren er det også en fordel at igT-kummer er enkle å montere.

Tetthetsprøvde kummer

Samtlige kumelementer tetthetsprøves og merkes med igT kun når produktet har bestått tetthetsprøvingen på fabrikken. Tetthetsprøvingen foregår ved å etablere undertrykk innvendig i kum samtidig som kummen overrisles med vann. Dette er en velprøvd metode som sikrer at det leveres dokumentert tette kummer ut på anlegg.

Tetthetsprøving på fabrikk

Kvalitet og levetid

igT-kummer produseres av tørrbetong. Støpingen foregår under vibrering og trykk slik at betongen blir «flytende» og på den måten pakkes tett sammen i formen slik at en oppnår høy kvalitet i forhold til styrke, tetthet og bestandighet mot aggressiver.

Styrke

igT-kummer leveres med større godstykkelser enn vanlige kummer og kan produseres i flere styrkeklasser. igT-kummer kan derfor også brukes på anlegg med større laster enn veglaster og ved større leggedyp enn 6 meter som vanlige kummer er dimensjonert for.

Forenklet montering

Innstøpt pakning betyr også at man fjerner muligheten for monteringsfeil som man har ved bruk av løse pakninger. Selv om løse pakninger i utgangspunktet er greie å montere ser man dessverre at det gjøres feil under monteringen ute på anlegg. Den innstøpte pakningen på igT kummer eliminerer muligheten for monterings feil. Man trenger kun å smøre spissen på kummen med glidemiddel og senke neste kumring over for å få en varig tett skjøt.


Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer

– leveres som igT-kummer

Alle våre bunnseksjoner er tilpasset for bruk av igT-kumringer. Det vil si at vannkummer levert med godkjent forankring iht. til VA-miljøblad 112, og overvann/spillvannskummene Briljant samt Optikum kan leveres som igT-kummer.


Kumgjennomføringer, tettetiltak og oppdrift

Oppdrift

Tyngden av igT-kummer er svært fordelaktig i situasjoner med høy vannstand i grunnen. I prosjekter med høy vannstand limes kumringene sammen på anlegg slik at hele kumsøylens vekt kan tas med i oppdriftsberegningene.

Sammenlimingen gir en tilnærmet monolitisk konstruksjon, og man kan regne hele kumsøylens vekt i oppdriftsberegninger.

Snitt av sammenlimte igT- kumringer

Ved støp av igT-kumringer med bunn sikres tettheten mellom bunn og vegg ved at vannets vandringsvei forlenges ved at det støpes en utvendig kant på kumelementet. En utvendig fot bidrar også positivt mot oppdrift.

Tettetiltak og gjennomføringer

Tetthet i støpeskjøter gjennomføres ved bruk av injeksjonsslanger, svellebånd og epoxy. I mange tilfeller benyttes også kjedepakninger til kumgjennomføringer. Disse pakningene har i tillegg til at de lager en vanntett forbindelse også fordelen med at de kan byttes ut og etterstrammes etter montering fra innsiden av kum.

Prosjekter

Landtakskum Teistholmen

Loe Sylteosen Betongvarer AS – Molde leverte nylig en DN3000 igT kum som skal installeres som landtakskum for sjøledning på Teistholmen i Kristiansund. Kristiansund kommune og konsulent løste landtakskummen ved å bruke en prefabrikkert DN3000 igT kum. Her skal alle kumringer limes sammen på anlegg

Miljøtiltak Langøyene

Veidekke AS og Oslo Kommune bruker igT-kummer på alle kummer i omfattende VA-prosjekt på Langøyene i Oslofjorden. Under ses eksempel på utførelse og tiltak utført på en av vannkummene levert til prosjektet.

Pumpestasjoner Ski Kråkstad

Ved Ski Kråkstad stod Fossum anlegg og Axflow AS for montering og leveranse av 3 stk. pumpestasjoner. Pumpestasjonene ble utført med igT-kummer til både maskinrom og pumpesumper. Maskinrommene ble bygget med DN 3000 igT-kummer, og pumpesumpene ble bygget med DN 2000 igT-kummer. Kumsøylene som ble levert, var alle ca 6 meter høye med høy grunnvannstand ved alle stasjoner.