Flerrørsgrøften med miljøfokus

Indre Østfold kommune og Park & Anlegg AS har fokuset på miljø på saneringsprosjektet Bakkegata i Askim. Der bruker de grove masser i grøfteprofilen så langt de kan.

Bakkegata i Askim, et viktig saneringsprosjekt for hele Indre Østfold kommune

Når saneringsprosjektet er ferdig vil en ny pumpestasjon stå klar, store mengder fremmedvann som tidligere gikk i gamle fellesledninger vil være separert ut, og vannledningene i prosjektet vil sikre vannforsyning til hele Indre Østfold kommune. Vannledningene skal nemlig sørge for reservevann for hele kommunen. Loe Rørprodukter leverer kummer og rør i betong til Park & Anlegg til prosjektet.

Både byggherre og entreprenør ser at optimal bruk av omfyllingsmasser utgjør en forskjell

Vi har valgt å bruke den groveste fraksjonen som leggeanvisningen til rørleverandørene tillater i grøfteprofilen vår, som er en flerrørsgrøft, sier Jan Tore Borger som er prosjektleder i kommunen. Utgangspunktet var at alle rørene skulle omfylles med pukk, men betongrørene på anlegget tåler jo omfylling med kult (største nominelle kornstørrelse 120mm) og vi så at det var mange kubikk å spare på dette forteller Jan Tore.

Jan Tore Borger er prosjektleder for Indre Østfold kommune på prosjektet og en VA-fagmann som er tydelig åpen for å se på hvilke muligheter man har til å gjøre miljømessige gode tiltak i VA-anlegg.
Betongrørene omfylles med kult der det er mulig.

Det var et felles initiativ at de valgte å endre på bruken av omfyllingsmasser i grøfteprofilen på prosjektet. Park & Anlegg AS viste til en artikkel i fagmagasinet Anleggsmaskinen om “Storstilt sløsing av pukk”, og Jan Tore deltok på et informasjonsmøte med fokus på miljø og optimal bruk av omfyllingsmasser i regi av Østfold Betongprodukter og Basal. Informasjonsmøtet visualiserte og tydeliggjorde hvilke potensielle besparelser som ligger i å benytte grove omfyllingsmasser. Pukkproduksjon er mer kostbart, mer energikrevende å tilvirke og utløser behov for vesentlig mer transport enn grovere masser.

Enkelt tiltak i dette prosjektet og også for fremtiden

Vi så altså at her kan vi spare både penger og miljøet med små endringer, og det er praktisk gjennomførbart også i flerrørsgrøfter. Beskjeden er jo klar fra fylket, vi må bli grønnere. Da gjelder det å se hva vi kan bidra med i alle faser av anlegget. Det er et stort fokus på bruk av alternative drivstoff og elektrifisering av maskinparken, som innebærer store investeringer for mange entreprenører. Dette tiltaket som vi gjør her kan jo alle gjøre, sier Jan Tore. I fremtidige prosjekter vil vi også være bevisst på potensialet som ligger i optimal grøfteutførelse avslutter han.

Omfylling og rørlegging med Pipelifter

Ute på anlegget er også anleggsleder Knut Arne Bjerke hos Park & Anlegg AS og kollega Svein Håkon Skaar positive. På grøftekanten er de ulike fraksjonene omfyllingsmasser tilgjengelige. Det skal legges over 200 meter med DN 1200 betongrør. Ved å bruke kult i omfyllingen der de kan, reduserer de behovet for transport betydelig sammenliknet med omfylling med ren pukk.

Anlegget bruker også Pipelifter type 2 som hjelpemiddel til selve rørmonteringen. Arbeidet går raskere, samtidig som HMS hensyn blir ivaretatt på en god måte.

Svein Håkon Skaar i Park & Anlegg AS veileder maskinføreren når kulten omfylles DN 1200 betongrørene.
Omfyllingsmassene tilpasses rørmaterialet i grøfteprofilen. Her fylles pukk rundt DN 400 PVC spillvannsrør.
Med Pipelifter går håndtering av rørene på anlegget trygt og effektivt.
Man kan stå trygt på avstand nede i grøften under rørleggingen.
Rørleggingen med Pipelifter gjøres med stødig hånd hos maskinføreren til Park & Anlegg AS.

Basal Leggeanvisning legger til rette for bruk av grove og gjerne stedlige, oppgravde masser under rørleggingen

Med betongrør kan man fra dimensjonen DN 400 benytte kult (største nominelle kornstørrelse 120 mm) i sidefylling og beskyttelseslag.

Allerede 300 mm over topp rør (over beskyttelseslaget) kan man benytte stein med tverrmål 0,3 m i gjenfyllingsmassene.

Ved legging av betongrør brukes Basal Leggeanvisning

Gjenbruk av masser og redusert massetransport i anleggsfasen har en stor betydning for miljøbelastningen.

Betongrør og kummer er selvbærende konstruksjoner med stor styrke. Dette er egenskaper som muliggjør bruk av grove masser, eller enda bedre gjenbruk av oppgravde stedlige masser.

I en komplett ledningsgrøft er det anleggsfasen som gir størst miljøbelastning, og et av de største potensialene for å redusere prosjekters miljøpåvirkning ligger nettopp i gjenbruk av masser og redusert massetransport i anleggsfasen.

Loe Rørprodukter ønsker Park & Anlegg AS og Indre Østfold Kommune lykke til videre i prosjektet og fortsatt godt samarbeid .