Fleksiterskler i betongrør

Fleksiterskler – et unikt produkt til å etablere fisketerskler i stikkrenner

– Fysiske inngrep i naturen og forurensing utgjør de to største truslene for vannmiljøet. Derfor må man være forsiktige når nye inngrep planlegges i vassdragene våre. Det er nå stort fokus på naturmangfold i vassdrag både nasjonalt og internasjonalt.

I Norge er det vannforskriften som stiller krav til blant annet at økologiske korridorer skal opprettholdes og gjerne forbedres der det er mulig. Miljødirektoratet, Statsforvalterne og vannregionmyndighetene er aktive i arbeidet med å følge opp de vedtatte målene.

Som et ledd i Basal sin miljøsatsing har vi etablert samarbeid med Sweco Norge om å ta i bruk fleksiterskler som gjør det enkelt for fisk å passere våre betongrør.

Dette er et betydelig bidrag i arbeidet med å styrke fiskebestander i norske vassdrag. I kulverter uten terskler er det oftest laminære vannstrømmer med høy hastighet som fisk ikke klarer å passere. Fleksitersklene bidrar til å skape hvileplasser og strømhvirvler som hjelper fisken opp kulverten.


Les om tilrettelegging for fiskevandring og fisketerskler i VA-forum

Fleksiterskel – bruk og montering

Fleksiterskler tilpasses kulvertform og størrelse, samt fiskearter og fiskestørrelse. Løsningene kan tilpasses gamle og nye kulverter. Fleksitersklene er laget av stabilt polymermateriale som ikke degraderer og de skaper ikke mikroplastproblemer. De er enkle å montere og har mer enn 20 års levetid.

Monteringsprinsipp: Fleksiterskler boltes fast i kulvertene.

Tersklene “legger seg ned” ved høy vannhastighet og opprettholder kulvertens kritiske kapasitet og selvrensing. På denne måten unngår man problemer ved flom og ekstremvær, og stikkrennens kapasitet opprettholdes ved stor vannføring, samtidig som man unngår avleiringer.

Se video med info om tersklene og montering i denne videoen fra Remmenbekken i Halden:

Terskler i en kulvert bidrar til:

• å redusere vannhastighetet i nivået nær bunnen.
• ¨å øke dybden på vannstrømmen.
• å bryte opp laminære strømmer og skaper gunstig turbulens.
• å slippe forbi stein og annet materiale som kommer drivende i elva.
• å tillate fiskepassasje både på høy og lav vannføring.
• å øke miljøkvaliteten på vassdraget.

Prosjektbaserte leveranser

Fleksiterskler leveres i samarbeid med Sweco Norge, og de utarbeider planer for plassering og montering.

Til dette er man avhenging av info om bl.a. :
• Dimensjon og lengde av stikkrenne
• Fallgradient
• Vannføring
• Fiskearter

Fleksiterskler leveres i standard størrelser
H=100 mm eller 150 mm
L= 600 mm eller 900 mm
Men om ønskelig kan tersklene tilpasses både lengder
og høyde og kan tilpasses både rør og flate kulverter. For mer informasjon – klikk her.