Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Statens vegvesen og Skanska ruster opp en strekning av FV 241 som en del av utbyggingen av E16 Eggemoen – Olum. Som et ledd i overvannshåndteringen på strekningen har man valgt å benytte permakummer.

VA-forum har tidligere skrevet om dette prosjektet hvor permakummen for første gang brukes i større skala. Vi har nå vært ute på anlegget, og fikk følge med på installasjonen.

Fornøyd entreprenør

Tore Langballe, produksjonsleder hos Skanska tok imot oss på anlegget. Tore forteller at de permeable sandfangene er enkle å sette. Tore var med å sette infiltrasjonssandfang første gang på Mongstad, har brukt det på mange anlegg, og synes denne nye løsningen med permeable sandfang er en spennende forbedring og forenkling av det tradisjonelle IFS-sandfanget.

Tore Langballe hos Skanska er positiv de Permeable Sandfangene. Her på anlegget foran kummen som ble satt under besøket. De permeable kumringene ligger til venstre.

Permakum i korte trekk

En permakum bygges av kumringer DN1000 x 500 som er støpt slik at vann slipper ut igjennom kumveggen. Nærmere bestemt så har man valgt å støpe kumringene slik at utslippsmengden per kumring minimum ligger på 10l/s. Avhengig av behov for kapasitet bygger man en eller flere permeable kumringer inn i kummen.

De permeable kumringene har en grov struktur. Deler av finstoffet er tatt ut i støpen. Hver kumring DN1000 x 500 lekker minimum 10 l/s og er armert med basalt armering.

Velegna infiltrasjons masser

En forutsetning for å kunne håndtere overvann lokalt er at man har gode forhold i grunnen for infiltrasjon. Det er ikke noe tvil om at massene på strekningen hvor de permeable sandfangene settes er svært godt egnet til formålet.

Det er ideelle forhold for infiltrasjon på anlegget med gode infiltrasjonsmasser.

Montering

I dette prosjektet har Multiconsult sammen med Skanska og SVV valgt å benytte 2 stk permeable kumringer per permakum ut fra forventa overvannsmengder og infiltrasjonskapasitet i grunnen. Sandfanget leveres her med en DN1000 x 500 ring med tett bunn. Finstoffer og partikler holdes tilbake i den tette bunnen. Avhengig av tømmingsfrekvens og belastning vil partikler også holdes tilbake i den nederste av de to permeable ringene, og samtidig infiltrere overvann i grunnen. Kummen settes på et fundament av pukk 8-16mm, og videre omfylles kummen med kult 22-120mm med lagvis komprimering.

Fundamentet utføres som for vanlige kummer med pukk 8-16 mm

Kummen tåler grove masser og det er gunstig for infiltrasjonen at omkringliggende masser er grovkornet. Massene rundt sandfanget separeres fra stedlige masser her med fiberduk.

Kummen omfylles med kult 22-120 mm

Overløpet i kjeglen som man har valgt i dette prosjektet er lagt inn som en ekstra trygghet, og eventuell buffer ved uventa nedbørshendelser eller manglende vedlikehold.

Prinsipp permeabelt infiltrasjonssandfang FV241

Over vises prinsippet for monteringen av permakummene som utføres på anlegget. Bildet under viser permakummen komplett montert på anlegget før omfyling og komprimering.

Oppfølging og drift

Etter fullføring av anlegget overtar Viken fylkeskommune ansvaret for strekningen. Nå skal det samles inn erfaringer under drift i praksis. Basal og Loe Rørprodukter vil følge videre opp på anlegget og det ser allerede ut til at vi har en Masterstudent som ønsker å skrive en masteroppgave knyttet til permakummen og installasjonen på FV241.

Vi takker Skanska og Tore Langballe for besøket på anlegget!