Loe utvider tilbudet med skreddersydde spesialkummer

Uten begrensninger og fleksible på utforming

I Hokksund ved Loe sitt produksjonsanlegg ferdigstilles i disse dager en helt ny produksjonsavdeling hvor spesialtilpassede kummer skal lages helt etter kundenes mål og form.

Når vi nå tilbyr spesialkummer er vi helt fleksible på utformingen. Byggherre og konsulent står dermed friere til å designe løsninger som tilfredsstiller deres situasjoner og plassbehov. Loe vil løse prefabrikkeringen slik at kumelementene både kan transporteres og løftes.

Sterkt alternativ til plasstøpte konstruksjoner.

Våre spesial kummer er et sterkt alternativ til plasstøping for alle fag. Har man et prosjekt på infrastruktur under bakkenivå hvor man ser at man kan trekke fordeler av å vurdere prefabrikkerte spesialkummer ta kontakt med Loe. Innen vann og avløp, for store eller komplisert kummer, benyttes ofte plasstøpte konstruksjoner. Våre spesialkummer er her et opplagt attraktivt alternativ til plasstøping. Under ses et par eksempler på kummer som man med fordel kan vurdere prefabrikkering på.

En del kommuner plasstøper kummer som i eksemplet over og under. Her føres vann, overvann og spillvann igjennom samme konstruksjon. Disse er det nå mulig for Loe å tilby alternativ til som prefabrikkert. (Bilde: Rørentreprenøren AS)

Eksempel fra Bærum kommunes VA Norm

Kummen over er også et eksempel på en kum som man opplagt kunne prefabrikkere.

Eksempler på bruksområder:

 • Vannkummer
 • Vannmålerkummer
 • Trykkreduksjonskummer
 • Trykkøkningsstasjoner
 • Bypasskummer
 • Overvannskummer
 • Avløpskummer
 • Fordrøyningsbasseng
 • Pumpestasjoner og rørkjellere
 • Kummer for jernbane
 • Kummer for data, tele, elektrofag
 • Kummer til fiskeri

Spesialkum levert fra vår fabrikk i Trondheim

Eksempel på målekum utført som firkantkum

Prefabrikkering er tidsbesparende sikrer fremdiften og gir god økonomi.

Redusert åpningstid av grøfter

I de fleste prosjekter er byggetiden en avgjørende faktor. Ved å velge prefabrikkerte elementer levert på anlegget vil åpningstiden av grøftene kunne reduseres til et minimum sammenliknet med plasstøpte alternativer. Produksjon av kummene foregår på vår fabrikk under kontrollerte omgivelser og entreprenør kan begrense sitt arbeid til utgraving, klargjøring og montasje.

Bildet under viser en situasjon hvor man plasstøper ute på anlegg. Støping som foregår utendørs, er plasskrevende og tidkrevende.

Plasstøping ute på anlegg (Bilde: Rørentreprenøren AS)

Mindre plassbehov og belastning på omgivelser

Ved prefabrikkering på fabrikk vil plassbehovet på anlegget under byggeperioden blir mindre og påvirkningen på lokalmiljøet med arbeidsstøy, anleggstransport, omkjøringsveier osv. reduseres betraktelig med kortere byggetid.

Rask påkobling og redusert nedetid

Svært viktig i mange prosjekter er også at nedetiden på eksisterende infrastruktur blir så kort som mulig hvis man kobler seg inn på eksisterende anlegg. Dette gjelder for veldig mange vann og avløpsprosjekter. Velger man prefabrikkert leveres kummene slik at de er helt klare til påkobling til eksisterende infrastruktur.

Kvalitet og miljø

Vår prefabrikkering foregår innendørs under helt kontrollerte omgivelser med betongfagarbeidere med lang erfaring. Med vårt eget blandeverk og erfaring med prefabrikkering kan vi levere en kvalitetssikret løsning med akkurat den betongkvaliteten og dokumentasjonen som det spesifikke prosjektet forventer.

Prefabrikkering er lønnsømt

Legger man sammen fleksibilitet til utforming, tidsbesparelse, redusert belastning på omgivelser, rask og enkel montering uten unødvendig nedetid samt kvalitets og miljøaspekt er vi sikre på at kan tilby et lønnsomt alternativ.

Står man altså med et prosjekt hvor prefabrikkert spesialkum er et reelt alternativ til en plasstøpt konstruksjon, så ta kontakt og gi oss muligheten til å vise at det vil gi lønnsomhet inn i prosjektet.

Prosjektbaserte leveranser.

Hvert prosjekt er unikt, og utvikles i samarbeid med kunde. Design , utforming og dokumentasjon vil i alle tilfeller være prosjektspesifikk. Ta kontakt med Loe ved spørsmål om firkantkummer.

Design/prosjektering

Alle forespørsler om prefabrikkering av planlagt plasstøpte konstruksjoner, vurderes av konstruksjonsavdelingen hos Loe

Loe skal så langt som mulig kunne prefabrikkere planlagt plasstøpte konstuksjoner etter tegning hvor armeringsutforming, mål og form er angitt.

I tidligfase av prosjekter kan Loe sin konstruksjonsavdeling gi råd eller ta på seg prosjekteringsoppdrag av firkantkummer.

Dimensjoner

Høyde x Bredde x Lengde tilpasses hvert enkelt prosjekt. Loe vil så langt som mulig produsere etter angitte tegninger. Eventuelt vil vi tilpasse og foreslå moduler som lar seg produsere, transportere og løfte.

Form

Vårt formutstyr er fleksibelt og vi er ikke låst til spesifikke mål på godstykkelser, bredde, høyde, lengde osv.  Totalhøyde og -bredde vil avgjøres av håndterbarhet i forhold til vekt, transport osv. Dette vurderes i hvert enkelt prosjekt.

Skjøt mal mellom kumelementer

Kumelementer støpes med flat topp eller falstopp. Mellom kumelementer benyttes butyl-gummi fugebånd som legges på ved montering.

Bildet viser skjøt profil med fals topp til høyre og flat topp til venstre

Toppløsning

Topplater støpes med ønsket utsparing f.eks sirkulære Ø650/Ø800 mannhull eller rektangulære utsparinger tilpasset standard støpejernslokk på markedet. Andre adkomstluker/løsninger/utsparinger kan også støpes inn.

Transport og montering

Ferdige produkter transporteres ut i nært samarbeid med transportavdelingen. Transportavdelingen har stort kontaktnettverk og gjennom det tilgjengelig et stort utvalg av transport og løftemidler for å få transportert og installert kummene ute på anlegg. Om ønskelig vil Loe også kunne bistå under selve monteringen ute på anlegg.

Dokumentasjon

Det leveres dokumentasjon på benyttet betongkvalitet.

For vannkummer hvor vannledninger forankres vil dimensjoneringen opp til DN400 vannledning være dimensjonert i henhold til styrkeklasser og kravspesifikasjon i VA-miljøblad nr. 112. For større dimensjoner må forankring dimensjoneres spesielt.

Alle vannkummer leveres komplett fra Loe, ferdig montert innendørs og klar til påkobling i grøft. Med leveransen følger som bygget dokumentasjon med sjekklister på utført arbeid. Våre montører er sertifiserte i henhold til Basal AquaSafe standard og Va Miljøblad nr. 112.

Spesialkummer leveres til hele landet.

Skreddersydde spesialkummer kan leveres til hele landet. Vår transportavdeling har alle forutsetninger for å organisere og levere til alle landsdeler. Vår fabrikk i Trondheim produserer også skreddersydde spesialkummer.