Loe Rørprodukter AS fokuserer på helse, miljø og sikkerhet.

Det skal være trygt å jobbe hos Loe Rørprodukter AS. Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives i jobben og komme friske på jobb hver dag. Loe jobber derfor systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

HMS Policy og målsetninger

Vidar Uthne, HMS ansvarlig for Loe konsern, referer fra Loe sin HMS policy og målsetning når han forteller at null skade på personell, miljø og materiell er et mål for Loe Konsernet sine aktiviteter. Nullvisjonen er et styrende element og langsiktig strategisk målsetning i hele Loe Konsernet. Alle ulykker kan derfor forebygges, slik at målet er null skader og ulykker. Dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd og kontinuerlig vektlegging av risikostyring, forebygging og læring. Det er derfor viktig å tenke helse, miljø og sikkerhet i hele vår verdikjede. Alle har en viktig rolle og et personlig ansvar i vårt HMS arbeid.

Vidar Uthne er HMS ansvarlig for Loe konsern

Trygg arbeidsplass med stor leveringskapasitet

Med Norges mest effektiviserte betongvareproduksjon for VA-markedet har vi stor etterspørsel etter våre produkter. Jevn og sikker produksjon er viktig for fremdriften ute hos våre kunder, og vi har svært sjelden produksjonsstopp som skyldes skader eller ulykker. Vidar forteller at da den moderne fabrikken i Hokksund skulle designes var HMS styrende for layout og design av fabrikkmiljøet.

Loe jobber systematisk med å ha gode rutiner og løpende risikovurderinger for sikkerhet, og synes vi får godt betalt for dette arbeidet med svært få skader og lavt sykefravær. Faktisk så ligger Loe Rørprodukter AS 3,5 % under landsgjennomsnittet for sammenliknbare tunge industri og produksjonsbedrifter forteller Vidar Uthne.

Vidar forteller ute i fabrikken at HMS lå til grunn for layout og design av fabrikken.

Tredjeparts kontroll og sikkerhetssoner

For kontroll og oppfølging benytter Loe seg av uavhengig tredjepartskontroll med bransjespesifikk kompetanse for å avdekke mulige risikoelementer i produksjonen. Et nylig resultat av dette er implementering og kontroll av nye sikkerhetssoner for våre operatører på en rekke maskiner ute i produksjonen. Helt spesifikt har vi implementert sikkerhetssone der ferdigblandet betong leveres med betongtobber ute ved maskinene. Skal en operatør ha tilgang til trauet for ferdigblandet betong må operatøren fysisk fjerne en avsperring. Fjernes avsperringen vil ikke betongtobben kunne passere trauet.

Betongtobb leverer ferdigblandet betong ved maskin
Fysisk avsperring må fjernes for å få tilgang til trauet, og strømtilførselen til betongtobben brytes så lenge avsperringen er åpen.