Fossli Maskin og Loe løste utfordringene

Et godt og løsningsorientert samarbeid var nødvendig da Fossli Maskin og Transport AS gjorde VA-arbeider for Trondheim kommune ved Nidarvoll skole.

Godt samarbeid og kreative løsninger

– Som betongvareleverandør har vi et stort sortiment av standardiserte og velkjente produkter. Noen ganger møter man utfordringer ute på anlegget hvor man må tenke utenfor standarden. Da er det avgjørende med et godt samarbeid mellom entreprenør, leverandør og byggherre forteller Øystein Frantzen, Markedsleder i Loe Rørprodukter Nord AS. Prosjektet i sin helhet har vært stor leveranse for Loe med mye betongvarer. Sentralt i anlegget var leggingen av en stor DN2400 rørledning med betongrør.

Varerør for kryssende PVC-ledninger

Underveis var det en del rørkryssinger som kom i konflikt med hverandre. Blant annet felte vi inn varerør i overvannsledningen for kryssende pvc rør som bildet under viser.

Under fjernvarmeledningene

DN2400 ledningen viste seg også å komme i konflikt med fjernvarmeledningene. Løsningen her ble å lage en skreddersydd overgang fra DN2400 rør til 1 x DN2000 rør og 1 x DN1000 rør. Det ble her levert vegger med innstøpte muffer som Fossli Maskin støpte sammen ute på anlegg.

Skreddersydde avvinklinger

For avvinkling av betongrørsledninger gjøres det ofte med kummer. Man kan benytte seg av diverse bend, og betongrør kan også avvinkles noe i muffen. For DN2400 rør leverer Loe 5 graders ig-langbend. Ved Nidarvoll ble det som bildet under viser brukt DN2400 ig-langbend, men også skreddersydde avvinklinger.

Skreddersydd avvinkling for DN2400 betongrør

Fornøyd entreprenør forteller at godt samarbeid ga gode løsninger

Arve og Dag Terje i Fossli Maskin og Transport

I dette prosjektet har det gått etter planen og vi har hatt stor nytte av kompetansen i Loe Rørprodukter Nord som har kommet med forslag til løsninger både før og under prosjektet. Dialogen vi har hatt har både ført til at vi har gjort økonomiske besparelser på anlegget, og kommet fram til gode løsninger for tekniske utfordringer underveis forteller anleggsleder Dag Terje Børseth.

Loe takker Fossli Maskin og Transport for samarbeidet.

Kontakt Loe, også for løsninger utenfor standardsortimentet

Loe oppfordrer både entreprenører, byggherrer og konsulenter å ta kontakt med Loe hvis man trenger løsninger som kanskje ikke umiddelbart finnes i standardsortimentet. Vi vil se på hva som er mulig og bruke erfaringer fra mange tidligere prosjekter.