Flomsikring i Vuku

I et samarbeidsprosjekt har Noregs vassdrags- og energiddirektorat (NVE) og Verdal kommune gjenomført omfattende flomriskringstiltak i Vuku sentrum.

Området har vært spesielt utsatt for oversvømmelser på grunn av flom i Verdalselva. Den siste store skadeflommen i 2006 med kraftig regn i forbindelse med snøsmelting har påført store skader på bygninger, eiendomer og infrastrktur.

Ny kulvert og større rør

Flomsikringstiltakene som omfattet etablering av en ny DN 1600 betongkulvert startet høsten 2022. Den nye kulverten skal ta unna vannføring fra Ekerbekken og overvann fra store deler av Vuku sentrum.

Den øvre delen av eksisterende kulvert har fått økt vannføringskapasitet ved utskifting og oppdimensjonert fra DN1200 til DN1400 rør.

NVE stå ansvarlig for prosjektering og informerte om prosjektets fremdrift på sin hjemmeside.

Midt Norsk Betong har produsert en spesialtilpasset inntaksløsning etter NVE sine spesifikasjoner.

Montering av inntaksløsning (Foto: NVE)
Sikringsarbeid ved Vuku oppvekstsenter (Foto: NVE)

En ny flomvoll på over 500 meter ble etablert langs elvebredden for å hindre skader på bebyggelse i Vuku sentrum.

Utover disse flomsikringstiltakene er Verdal kommunen i gang med en betydelig oppgradering av overvannsanlegget i Vuku sentrum.

Oversikt over Verdal kommunens sikringstiltak mot flom i Vuku