Basal AQUA-SAFE vannkum tilfredsstiller alle krav i VA miljøblad 112

VA-miljøblad 112, kravspesifikasjonen for prefabrikkerte vannkummer beskriver krav til styrke og sikkerhet samt krav til kvalitet og levetid. Bare Basal AQUA-SAFE vannkum tilfredsstiller alle kravene.

VA-miljøblad 112 – STYRKE OG SIKKERHET

En ny standard er satt i bransjen for styrke og sikkerhet i prefabrikkerte vannkummer gjennom VA-miljøblad 112. VA-miljøblad 112 gjelder for prefabrikkerte vannkummer der hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon, og begrenses til rørdimensjoner fra DN 100 – 400 med tilhørende ventil- og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Styrkeklasser

Skal man bygge en vannkum må man ta utgangspunkt i den største nominelle ledningsdiameteren som skal tilknyttes kummen. Denne ledningsdiameteren definerer kummens styrkeklasse og veileder samtidig hvilken nødvendig kumdiameter kummen bør ha. Styrkeklassen til en kum tilsvarer kraften målt i tonn som kumbunnen i sin helhet er er testet for å tåle.

Grunnforholdene der kummen skal installeres kan påvirke valg av diameter på kummen og kumbunnens høyde for å sikre at kummen står stabilt. Dette ansvaret ligger på ansvarlig prosjekterende å kontrollere. Se VA-miljøblad 112 for detaljer rundt dette.

Tabell 1: Styrkeklasse for prefabrikkert vannkummer og dimensjonerende testlast

Største nominelle ledningsdiameter DNVeiledende kumdiameter DN innvendigTykkelse bunn tb mmStyrkeklasse tonn
1001200 / 1400 *15010
1501200 / 1400 *15015
2001400 / 1600 *150/18025
2501600 / 2000 *18030
300200018045
4002400 / 300024065
* Begge dimensjoner kan benyttes ut fra statiske forhold. Ønske om plassbehov avgjør valget. Det er ikke tillatt å øke dimensjonen på ledningen på utsiden av kummen, med mindre disse tilleggskreftene beregnes særskilt og forankres i egne adskilte konstruksjoner utenfor kum.

Kumbunn med forankringsbolter

En vannkum bygges med kumbunn med forankringsbolter, deretter velges en konsoll som forankrer kummens armatur. Det finnes konsoller til alle armaturtyper på markedet. Med riktig konsoll innmontert er bunndelen sikret og styrkemessig dokumentert etter VA-miljøblad 112.

Kumbunner som leveres fra Loe og Basals medlemsbedrifter har innstøpte forankringsbolter i størrelsene M27 og M36:

• M27 bolter kan benyttes for DN100-200 vannledning
• M36 bolter kan benyttes for DN100-400 vannledning

Konsoller

Tabellen under brukes som støtte til å velge rett konsoll til ventiltypen man ønsker å bruke. Tabellen viser også hva som er minste aktuelle kumbunn og hvilke type forankringsbolter denne kumbunnen må ha for valgt ventil og ventilstørrelse.

Tabell 2: Konsoller, testet og dokumentert av Basal.

VA miljøblad 112KVALITET OG LEVETID

VA-miljøblad 112 beskriver også krav til montering og dokumentasjon, som skal sikre kvalitet og levetid. Det vil si at alle ledd i produksjonen skal være kvalitetssikret helt fra råvare til ferdig monterte komponenter og komplett installasjon i grunnen.

Loe Rørprodukter AS er stolte av å kunne tilby Basal AQUA-SAFE vannkum som en slik komplett leveranse iht. VA-miljøblad 112.

Basal Aqua-Safe er bransjens sikreste vannkum. En vannkum som leveres komplett, direkte på grøftekanten og følger kravene i VA-miljøblad 112.

Loe inkluderer armatur i leveransen, monterer armaturet samt alle deler i kum, kvalitetssikrer alle ledd i produksjonen og leverer kummen ferdig montert klar for installasjon på grøftekanten.

Sluttdokumentasjon på hvordan hver enkelt kum er bygget følger kummene.

AQUA-SAFE vannkum leveres komplett og ferdig montert klar for installasjon

En komplett vannkum levert fra Loe Rørprodukter AS utløser økonomiske og tidsmessige besparelser for entreprenør og gir ekstra trygghet og garantert lenger levetid på leveransen for byggherre.

Da det stilles utvidede krav monteringskompetanse og at montering skal foregå innendørs i VA-miljøblad 112 har Loe Rørprodukter AS gjort betydelige investeringer ved å bygge monteringslokaler og utdanne vårt monteringspersonell.

Ved fabrikken i Hokksund monteres Aqua-Safe kummer i en helt ny monteringshall, og våre avdelinger blir tilpasset slik at de også kan montere iht. kravene.

Vårt monteringspersonell har fullført bransjens mest omfattende monteringskurs i regi av Basal.

Produksjon og leveranser av av Aqua-Safe kummer er også underlagt 3. parts godkjenning.

Basal AQUA-SAFE vannkum må velges for å følge VA-miljøblad 112 fullt ut.

Med AQUA-SAFE følges både de styrkemessige kravene og kravene til montering og dokumentasjoen fra VA-miljøblad 112. Dette garanterer for lang levetid på vannkumleveransen.

Montering

 • All montering skjer innendørs i rene lokaler separat fra annen produksjon i minimum +5 grader
 • Montering blir utført av kvalifisert personell med spesialopplæring og eksamen
 • Deler som sammenskrus oppbevares innendørs og temperert før montering og alle deler inspiseres for skader før montering.
 • Samtlige bolter tiltrekkes med korrekt moment for å sikre lang levetid.
 • Risiko for skader på armatur blir ivaretatt

Kvalitetssikring og kontroll

 • Produksjon og leveranser av av Aqua safe kummer er underlagt sertifisering og 3. parts godkjenning
 • Aqua-Safe vannkummer kvalitetssikres. Et eget Aqua-Safe servicekontor verifiserer prosjekterte vannkummer
 • Verifiserte prosedyrer med sjekkliste for konsoll, armatur, merking og emballering følges
 • Aqua-Safe vannkummer leveres med «som bygget» dokumentasjon fra fabrikk. Slutt dokumentasjon som er svært nyttig ved overlevering av vannkummene til sluttbruker og for fremtidig drift av vannkummene

Salg og levering

 • Alle armaturalternativer kan leveres
 • En bestilling betyr en komplett leveranse – ren og eventuelt ferdig emballert vannkum, levert direkte på grøftekanten klar til installasjon
 • Spar tid ved å bestille alt samlet, noe som skaper bedre lønnsomhet og bedre fremdrift på anlegget.
 • Få èn samlet faktura
 • Aqua-Safe leveres ferdig montert til avtalt tid.