180 m3 brannvannstank med DN2400 igT-betongrør

Park & Anlegg AS bygger nytt miljøanlegg for Stena Recycling AS

På Solgård Skog i Moss bygger Park & Anlegg AS et nytt miljøanlegg for Stena Recycling AS. Prosjektet består av 2 stk. nybygg på ca. 5.500 kvm for innendørs avfallssortering samt oppgradering av et eksisterende produksjons- og administrasjonsbygg. Utearealer oppgraderes og det blir også etablert nytt VA-anlegg. Hele prosjektet er en totalentreprise for Park & Anlegg AS.

Totalentreprise åpner opp for vurdering av egnet løsning

I forbindelse med behov for etablering av brannvannstanker fikk Loe en forespørsel i tidlig fase av prosjektet om dette var noe Loe kunne levere inn i totalentreprisen. I dette prosjektet skulle brannvannstankene stå tomme med en kapasitet til å ta imot inntil 180 m3 slukkevann fra alle de tre innendørs sorteringsanleggene. Da entreprenøren stod for valg av løsning fikk Loe muligheten til å legge fram referanseprosjekter, og våre holdepunkter for hvordan et brannvannsmagasin med DN2400 betongrør ville være fordelaktig for prosjektet. Det ble valgt betongrørsmagasin og vi er svært fornøyd med at Loe også fikk tilslaget på selve leveringen etter en tilbudsrunde.

Betongrørsmagasin ble et økonomisk gunstig og trygt valg.

Lars Næshagen er prosjektleder for grunn og utomhus arbeider i prosjektet og har vært delaktig i alle faser av prosjektet.

Lars Næshagen, prosjektleder for grunn og utomhus arbeider

– Når det det kommer til selve av valg av løsning var et element for oss at det var prismessig gunstig å velge betongrør. Når vi i tillegg så på fordelen med at betongrør tåler omfylling med grove masser så lå det også store økonomiske fordeler i dette. Etter oppbygging av fundament og fylling av nedre kvartsirkel på rørene med pukk skal vi faktisk tilbakefylle magasinet med stedlige grove masser. Dermed unngår vi også bortkjøring av overskuddsmasser som også ville ha kostet oss mye. Når vi også vet at betongrør er robuste og velegnet til bruk i et industriområde som dette, er vi også trygge på at byggherren får en solid og sikker løsning som forventet.

Effektiv leveranse og montering av betongrørsmagasin

– Selve installasjonen har også vært en kjempesuksess. Det har egentlig gått over all forventing. Det er lett for at man tenker at jo større og tyngre rør jo mer komplisert og tidkrevende blir det. I denne installasjonen har vi tvert imot montert uten problemer og på kortere tid enn planlagt forteller Lars.

Under kan man se litt bilder fra installasjonen

Erfarne og dyktige anleggsrørleggere fra Park & Anlegg AS la 180 m3 betongrørsmagasin på to korte dager. Fra venstre Frode Nilsen, Dag Maugsten, Vidar Knoph og Frederik Berglund

Verdifullt oppstartsmøte og samkjøring mellom leverandør og entreprenør

I forkant ble det holdt et ordentlig oppstartsmøte, noe som er grunnleggende men som man dessverre ofte hopper over. Loe viste tidligere installasjoner og vi fikk til en erfaringsutveksling, og en samkjøring som hjalp både Loe og anlegget i både gjennomføring og planlegging. Anleggsleder Jan Lyby valgte å benytte mobilkran til monteringen og samlet egne ansatte med erfaring i legging av betongrør og samlet egnet monteringsutstyr. Selve monteringen ble gjort over to korte dager der Loe leverte 28 stk DN2400 igT-betongrør – levert direkte underveis i monteringen. Loe Rørprodukter AS bistod anlegget den første dagen av monteringen slik at rørleggingen kom godt i gang.

Erfaringer og god tilbakemelding til Loe

– I ettertid så ser vi at vi også kunne ha valgt å motta en del rør i forkant, mellomlagret disse og montert hele magasinet på en lang dag. Dette er en erfaring man kan ta med seg videre, forteller prosjektleder Lars Næshagen

– Uansett så må vi si oss veldig fornøyde. Det fungerte veldig bra med transporten og organiseringen av leveransen. Vi vil også gi et klapp på skulderen til Loe som har vært med helt fra tidlig stadie i planlegging med inspill under valg av løsning, i forkant i forbindelse med oppstartsmøter og også under gjennomføring av installasjonen avslutter Lars.

Loe takker Park & Anlegg for tilliten i prosjektet og for hyggelige tilbakemeldinger på vår leveranse. Vi ønsker lykke til i fullføringen av prosjektet for Stena Recycling.