Oppgradering FV 31 Nordbyveien / Svelvikveien i Drammen

Skrevet den 15. desember 2017

I oppdrag av Buskerud fylkeskommune er Statens Vegvesen for tiden i gang med omfattende utbedringsarbeid på FV 31 Nordbyveien/ Hans Tordsens gate i Drammen. Eksisterende VA-anlegg skal skiftes ut, separeres og overvannet føres ned til fjorden via tre forskjellige eksisterende traséer som oppgraderes. Fortauet skal bygges nytt og vegbanen oppgraderes og får nytt vegrekkverk. Alle luftstrekkene skal legges ned i kabler, og det skal bli nytt gatelys. Til en av overvannstraseene har vi nå levert Flexikummer DN 1600 for tilkobling til DN 1400 ig-falsrør. Utover det leverer vi også vannkummer, sandfang og rennekummer til prosjektet.

Utførende entreprenør er Steen & Lund og prosjektet forventes ferdig august 2018.