Flomsikring - Lysakerbekken

Skrevet den 8. desember 2017

I forbindelse med omfattende flomsikringstiltak i Nedre Eiker kommune er entreprenøren Arne Olav Lund nå i gang med etablering av nye støttemurer, voll og kulverter langs Lysakerbekken i Krokstadelva. Arbeidet innebærer tiltak som erosjonssikring, flomvoll, tørrsteinsmur, utvidelse av bekkeløp og heving av bekkekanten for å hindre vannet i å komme på avveie i en større flom. For utførelse av en av kulvertene skal det legges om ca. 20 meter med kommunale VA grøft samt at tilstøtende trafo må ivaretas.

Til prosjektet ble det bl. a.  levert 3 store bekkeinntak type 3 med tilknytting til DN 1400 betongrør - egenvekt pr. del 10 tonn. En av kulvertene har fått en spesialprodusert steinfang på 4,40 x 1,90 m med egenvekt på ca. 7 tonn. Ifølge anleggsarbeiderne gikk montasjen etter plan, og vingemurene skal etter hvert sikres med spesialtilpassete rister også.

Flomsikring av Lysakerbekken er et delprosjektene i forbindelse med omfattende flomsikringstiltakene etter uværet» Frida» i 2012. Norges Vassdrag- og Enerigidirektorat (NVE) og Nedre Eiker kommune har investert flere millioner kroner for å flomsikre deler av Krokstadbekken og Lysakerbekken for å redusere faren for flomskader på boliger, næringseiendommer og infrastruktur.  Krokstadbekken har hatt et høyt fokus i etterkant av Frida. Trinn 1 var en rehabilitering av Årbogen, neste trinn var øvre delen av Krokstadbekken mot Kattmyra. Hele området her er steinsatt langs bekken.