Oljeutskiller med koalescensenhet

Produktbeskrivelse

Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Separasjonen skjer gravimetrisk ved at tetthetsforskjeller mellom olje og vann gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet.
Basal oljeutskiller kan leveres som klasse l (koalescensutskiller) og som klasse ll (gravimetrisk utskiller) i NS (nominell størrelse = l/s) 3-50.

Koalescensutskiller - Klasse I
Koalescensutskiller benyttes for å holde tilbake mekanisk og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet, som for eksempel dannes ved bruk av høytrykksspyler eller vaskekjemikalier.
Klasse I utskillere produseres i betong, og har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Gravimetrisk utskiller - Klasse II
Utskilleren kan benyttes som et beredskapssystem for områder hvor det kan forekomme oljesøl, og til rensing av overvann fra begrensede arealer.
Klasse ll utskillere produseres i betong og har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Oljeutskillere leveres med kjegle eller topplate og kumlokk merket «Utskiller».
Utskillerens innmat er produsert i rustfritt stål. Borepakninger er oljebestandige og i samsvar med EN 681-1.

Kjøresterkt konstruksjon
Basal oljeutskillere er dimensjonert for å tåle trafikklast.

Sandfang
Det skal alltid anvendes et sandfang foran en oljeutskiller.

Alarm
Oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med alarm. Basal oljeutskiller kan leveres med alarm som varsler ved maks oljelagtykkelse, høy vannstand og tømming av sandfang.

Prøvetaking
Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver fra oljeutskilleranlegg.
Basal oljeutskiller leveres med integrert prøvetakingspunkt.

Koalenscensutskiller NS 3
med integrert prøvetakingspunkt
samt alarm og sandfang foran

Koalenscensutskiller NS 3 med integrert prøvetakingspunkt samt alarm og sandfang foran.

 

Prøv også beregningsprogram på BASAL sin nettside.

Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering