Lamelleutskiller

Produktbeskrivelse

Basal lamellutskiller er spesielt utviklet for å rense forurenset overvann fra veier, parkeringsplasser og lignende der kraftig regnskyll, varierende vannmengde og forurensninger vil forekomme. Lamellutskillerens renseeffekt avhenger av tilført vannmengde, mindre belastning gir bedre tilbakeholdelse.

Lamellutskillere produseres i betong og er godkjent som klasse l og klasse ll oljeutskiller i henhold til NS-EN 858-1.

Funksjon
Utskilleren holder tilbake oljeforurensninger (som stiger til overflaten) og tyngre partikler (som sedimenterer til bunnen). Tilbakeholdt olje og partikler holdes adskilt fra ”strømningsveien”, det er derfor liten fare for oppvirvling og utskylling av tilbakeholdt olje/sedimenter ved store hydrauliskebelastninger.
Lamellutskillerens effektivitet er omvendt proposjonal med tilført vannmengde: lav vanntilførsel = høy tilbakeholdelse.

Utskilleren holder tilbake både olje og sedimenterbare partikler, og er lite utsatt for gjentetting, selv om den tilføres betydelige mengder med partikulært materiale. For å unngå hyppig tømmefrekvens bør det plasseres et sandfang i forkant.

Lamellutskillerens effektivitet inndeles i 3 nivåer (A/B/C) avhengig av tilført vannmengde i liter per sekund:

A: Ved belastning lavere enn A vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse l utskiller i henhold til NS-EN 858-1

B: Ved belastning fra A til B vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp
tilsvarende en klasse ll utskiller i henhold til NS-EN 858-1

C: Største tillatte belastning som kan passere lamellutskilleren
(hydraulisk kapasitet).

 

For mer informasjon kan egen brosjyre og FDV dokumentasjon lastes ned fra vår nettside.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering